٣. مجموعه شعر جمله های معترضه در شمارگان 8000 جلد توسط نشر تکا در سال 1387 در 263 صفحه به چاپ رسیده و مجموعه از اشعار جدی و طنز حقیر را در بر می گیرد. از همه نوع قالبی هم در این آش شله قلمکار آمده است! مرکز پخش: تهران، چهارراه ولیعصر عج، نشر تکا. جمله های معترضه